Banner

Brněnská akademie třetího věku

Odpovědné rodičovství - Bioetika

Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Vzdělávání seniorů

PotleskVzdělávání napomáhá rozvíjet dary, kterých se nám dostalo. Termín vzdělání se odvozuje od slovesa „dělat“, tedy činit, konat, být aktivní. Vzděláním se zdokonaluje to, co už zde bylo, jde tedy o tvárnění. Řečtí filozofové spatřovali cíl života a veškerého lidského vývoje ve vědění. Člověk vědoucí se jim zdál být člověkem ctnostným. Dnes se s podobnou jednostranností neztotožňujeme, pouhé pěstování rozumu není vzdělání.

Předmětem vzdělání je celý člověk se všemi svými schopnostmi tělesnými, duševními i duchovními, vždyť člověk je bytost vybavená rozumem, vůlí i citem. Komplexní pohled na vzdělání vyjádřil již J. W. Goethe svým výrokem Vzdělanost je schopnost rozumět druhým.

PosluchačiStále častěji se hovoří o tom, že vzdělávání je celoživotním úkolem, nové poznatky máme přijímat také v dospělosti. Evropské směrnice z dobrých důvodů požadují, aby možnost celoživotního vzdělávání byla zajištěna pro všechny lidi, zvláště však pro osoby ve věku 50 a více let.

Nejzávažnějším důvodem pro cílené vzdělávání seniorů je prodlužování lidského věku. Žije-li člověk déle, může lépe a snadněji využívat poznatků, které získal na vrcholu svých životních sil. Příprava na stáří se stává nutností.

PosluchačiV období přípravy na život  ve vyšším věku by se lidé měli snažit získávat nové poznatky také proto, že se mění způsob života starých lidí a zvyšují se požadavky na jejich spoluodpovědnost. Pro získávání znalostí z některých oblastí lidského vědění však dříve byly zvláště omezené možnosti. Nejde přitom jen o technologie, které donedávna neexistovaly, ale také o vědomosti, které bylo možno až donedávna získávat velmi obtížně. Zejména příležitosti k získávání poznatků z oblasti spirituality byly až donedávna velmi omezené. Naše společnost se mění. Úloha seniorů ve společnosti se zvyšuje nejen s jejich přibýváním, ale také se změnou jejich poslání a úkolů.

Bylo prokázáno, že mechanismy stárnutí jsou sice zakódovány geneticky, ale rychlost a typ stárnutí jsou ovlivnitelné vnějším prostředím, a tedy také způsobem života. Již proto je dobré se vzdělávat a na stáří se včas připravit.

PřednáškaVýznam systematického vzdělávání seniorů i hnutí akademií třetího věku se zdůrazňuje od konce sedmdesátých let minulého století. Díky aktivitám České gerontologické společnosti se nový trend uplatnil také v České republice, první akademie třetího věku u nás vznikla v Přerově již v roce 1983.

Třetím věkem se zpravidla míní životní období, které následuje po ukončení ekonomické aktivity. Prvním věkem se přitom myslí doba přípravy na životní povolání a druhým věkem léta pracovní činnosti.

Brněnská akademie třetího věku již po několik let spolupracuje s Biskupstvím brněnským a občanským sdružením Hippokrates při pořádání kurzů Spirituální dimenze člověka. Jejich náplň je přitom chápána komplexně, uplatňuje se snaha přispívat k rozvoji člověka jako bytosti tělesné, duševní a spirituální.  

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin