Banner

Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Vzdělávání seniorů

Vydáno: 23.8.2017 | Autor: Administrátor

Mládí není období života,
ale duševní stav.
Johann Wolfgang Goethe

PotleskPodíl osob vyššího věku v populaci se zřetelně zvyšuje. V roce 1920 měli v České republice muži šanci dožít se 47 let a ženy necelých 50 let. Do roku 2010 vzrostla naděje očekávané délky života novorozených chlapců na 71,6 let a u novorozených děvčat dokonce na 78,3 let. Prodlužování očekávané střední délky života pokračuje a v roce činilo 2016 u mužů 76,2 roků a u žen 82,1 let.

Lze očekávat, že stárnutí populace bude pokračovat. Podle střední varianty Projekce obyvatel České republiky z roku 2013 se podíl osob ve věku 65 a více let zvýší z 16,8 % v roce 2013 zvýši na 32,5 % v roce 2051. Počet obyvatel starších 85 let vzroste z 0,2 mil v roce 2013 na 0,8 mil v roce 2060, tedy čtyřikrát. Předpověď zpracovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy uvádí pro rok 2050 střední délku života u mužů 82 let a u žen 86,7 let. V populaci bude přibývat především osob nejvyšších věkových skupin.

PosluchačiZ celosvětového hlediska probíhají demografické změny nerovnoměrně, starších obyvatel přibývá především v rozvojových zemích. Ve srovnání s rokem 1950 se do roku 2025 počet obyvatel země ztrojnásobí, avšak počet osob starších šedesáti let zpětinásobí a počet lidí osmdesátiletých a starších dokonce zosminásobí. Demografické stárnutí vede k významným společenským změnám.

Termín „vzdělání“ lze odvodit od slovesa ,,dělat“, tedy činit, konat, být aktivní. Vzděláním se zdokonaluje to, co zde už bylo, jde tedy o tvárnění. Řečtí filozofové spatřovali cíl života a veškerého lidského vývoje ve vědění, člověk „vědoucí“ se jim zdál být člověkem ctnostným. Dnes si uvědomujeme, že člověk vzdělaný nemusí být vždy také ctnostný. Vzdělání nám ovšem umožňuje lépe plnit naše životní role. Napomáhá rozvíjet dary, kterých se člověku dostalo.

PosluchačiProdlužování lidského věku zdůvodňuje, proč se již na vrcholu životních sil máme připravovat na stáří. Žije-li člověk déle, může snadněji a více využít poznatky, které během svého života nashromáždil. Role seniorů ve společnosti i v rodině se změnila, zvyšují se požadavky na spoluodpovědnost starých lidí. Bylo prokázáno, že mechanismy stárnutí jsou sice zakódovány geneticky, ale rychlost a typ stárnutí jsou ovlivnitelné vnějším prostředím, a tedy také způsobem života. Recepis na spokojené stáří si píše každý sám.

Podmínky pro přípravu na život ve stáří se u nás v posledních letech výrazně zlepšily, také rozšířením hnutí akademií třetího věku. Účast v kurzech akademií třetího věku není věkově omezena, při přednáškách se tak spolu setkávají padesátníci i lidé velmi staří. Hlavní náplní kurzů přípravy na stáří jsou témata zaměřená na podporu fyzických, psychických i sociálních aspektů zdraví.

Z medicínského hlediska jde především o osvojení návyků životosprávy vhodné pro vyšší věk. Z pohledu psychologického klademe důraz na pochopení stáří jako nedílné součásti života a na přijetí rolí, které by každý měl ve stáří očekávat. Sociologické aspekty podporují vytváření přátelských vztahů s lidmi mimo vlastní pracoviště, pěstování osobních zájmů i koníčků a usnadnění mezigeneračních kontaktů.

PřednáškaPrvní akademie třetího věku u nás vznikla v roce 1983 v Přerově, její náplní byla zejména problematika kulturní a zdravotní. Mezi akademie třetího věku, které jsou v ČR v současnosti aktivní, patří také Akademie třetího věku v Brně, která se řídí doporučeními České geriatrické a gerontologické společnosti.

Od začátku akademického roku 2015/2016 pořádá Akademie třetího věku v Brně dva vzdělávací kurzy přípravy na stáří: kurz Zdraví je dar, na jehož realizaci se podílejí přednostové brněnských klinik a další prominentní lékaři, a kurz Spirituální dimenze člověka, ve kterém kromě pedagogů Masarykovy univerzity přednášejí také další odborníci z Brna, Prahy a Olomouce. Přednášky se konají ve dvoutýdenních intervalech, zpravidla v pátek odpoledne ve velkém Bakalově sále.

Pro akademický rok 2018/2019 je kurz Zdraví je dar již obsazen, v kurzu Spirituální dimenze člověka jsou dosud volná místa.

Elektronicky je možno se přihlásit zde, osobně na recepci Centra opro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská 7.

Zpět do rubriky

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin